aito.schema

Data structure for the Aito Database Schema

Classes

AitoAliasAnalyzerSchema(alias)

Aito AliasAnalyzer schema

AitoAnalyzerSchema()

the base class for Aito Analyzer

AitoBooleanType()

Aito Boolean Type

AitoCharNGramAnalyzerSchema(min_gram, max_gram)

Aito CharNGramAnalyzer schema

AitoColumnLinkSchema(table_name, column_name)

Link to a column of another table

AitoColumnTypeSchema(data_type, nullable, …)

Aito ColumnType schema

AitoDataTypeSchema(aito_dtype)

The base class for Aito DataType

AitoDatabaseSchema(tables, …)

Aito Database Schema

AitoDecimalType()

Aito Decimal Type

AitoDelimiterAnalyzerSchema(delimiter, …)

Aito DelimiterAnalyzer schema

AitoIntType()

Aito Int Type

AitoLanguageAnalyzerSchema(language, …)

Aito LanguageAnalyzer schema

AitoSchema()

The base class for Aito schema component

AitoStringType()

Aito String Type

AitoTableSchema(columns, …)

Aito Table schema contains the columns and their schema

AitoTextType()

Aito Text Type

AitoTokenNgramAnalyzerSchema(source, …)

Aito TokenNGramAnalyzer schema